Algemene voorwaarden van het Centrum voor Biologische Geneeskunde

I. Algemene bepalingen
1. Algemeen

1.1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden, wordt verstaan onder:

a.
Centrum
Centrum Biologische Geneeskunde gevestigd te Schiedam waaraan zijn verbonden artsen en medewerkers die hier ten lande bevoegd zijn de “biologische” geneeskunde uit te oefenen, danwel zelfstandig danwel onder supervisie.;
b.
Cliënt
Degene die zich te verkrijging van preventieve of andersoortige medische hulp en adviezen tot een arts wendt;
c.
Overeenkomst
De overeenkomst van hulpverlening buiten dienstbetrekking, waarbij de ene partij, de arts zich jegens de andere partij, de patiënt, verbindt tegen betaling medische hulp en adviezen te verlenen,

1.2
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege het Centrum gedane verrichtingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdig buiteneffectenstelling ten opzichte van alle algemene of andere bijzondere voorwaarde[n] van derden.

1.3
Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.
De cliënt heeft, met inachtneming van wettelijke en organisatorische beperkingen, het recht om door een, door hem/haar gekozen hulpverlener binnen het Centrum behandeld te worden.

3.
3.1
Het Centrum zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven medische hulp en/of advies te willen ontvangen, een daarop gerichte overeenkomst aangaan.

3.2
Het Centrum zal een cliënt, die een verzoek als bedoeld in lid 1. tot haar richt waarvan inwilliging van het verzoek rederlijkerwijs niet kan worden ververgd, de motieven voor de weigering mededelen en zo mogelijk behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening.

4.
4.1
Het Centrum licht de cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de aard, omvang en het doel van het medisch onderzoek of behandeling die zij noodzakelijk acht, over de te verwachten gevolgen en risico’s, daarvan voor de gezondheid voor de cliënt, over andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking kunnen komen, alsmede over de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling.

4.2
Het Centrum zal de cliënt zoveel mogelijk informeren over de bij het onderzoek en/of behandeling te volgen procedure.

5.
5.1
Voor het verrichten van onderzoek of het instellen van een behandeling is ter uitvoering van de in art. 3 lid 1. genoemde overeenkomst gerichte toestemming van cliënt verreist.

5.2
Eén der partijen kan verzoeken dat schriftelijk wordt vastgelegd waarvoor en op welke wijze de cliënt toestemming heeft gegeven.

5.3
Het bepaalde in lid 1. en lid 2. is niet van toepassing indien:

a. de cliënt niet in staat is toestemming te geven en het beland van cliënt vereist dat onverwijld tot handelen wordt
overgegaan.

b. zulks uit het bij of krachtens een ander wet bepaalde voortvloeit.
5.4
Het Centrum mag de toestemming veronderstellen indien de [medische] handeling c.q. de gevolgen daarvan niet van ingrijpende aard zijn.

II Betaling
6.
6.1
Betaling dient à contant te worden gedaan, mits anders overeengekomen;

6.2
Ingeval is overeengekomen dat het Centrum aan cliënt een faktuur zal sturen, dan is cliënt verplicht het verschuldigde binnen 14 dagen na faktuurdatum te betalen. Betaling kan geschieden ten kantore van het Centrum dan wel op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening. Indien betaling niet geschied binnen 30 dagen na faktuurdatum dan zal het Centrum een herinnering sturen. Het Centrum is gerechtigd hierbij administratiekosten in rekening te brengen.

6.3
De door het Centrum gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van cliënt zijn terstond opeisbaar.

6.4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na het verzenden van een herinnering heeft voldaan, is de cliënt in gebreke en is het Centrum gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten.

6.5
Bij niet tijdige betaling van een zonder protest behouden faktuur is de cliënt gehouden een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag aan het Centrum te vergoeden, onverminderd het recht van het Centrum op vordering van verdere schadevergoeding. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand gerekend.

6.6
Als met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke [incasso] kosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke [incasso] kosten zijn vastgesteld op 15% van de gedeclareerde te incasso gegeven hoofdsom met een minimum van f 100,00 alles exclusief omzetbelasting.

6.7
Indien door de cliënt machtiging is verleend tot bank of giro incasso, dan wel een getekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan het Centrum dan wordt hiervan gebruik gemaakt. Na fakturering zal het verschuldigde bedrag worden overgeboekt op de giro of bankrekening van het Centrum. Indien het faktuurbedrag door het Centrum niet wordt ontvangen wordt de herinneringsprocedure en indien noodzakelijk de incassoprocedure gevolgd zoals genoemd in de artikelen 6.2 en 6.4.

6.8
Verzonden fakturen worden geacht door cliënt te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de cliënt niet binnen 7 dagen na faktuurdatum middels aangetekende brief bij het Centrum heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende faktuur.

6.9
Bij het niet afzeggen door de cliënt van een afspraak voor een behandeling of consultatie binnen 24 uur zonder opgaaf van een dringende reden is de cliënt het totale bedrag aan honoraria verschuldigd.

6.10
De cliënt is verplicht om de fakturen van het Centrum te voldoen alvorens deze te declareren bij de verzekeraar.

III. Aansprakelijkheid
7.
De aansprakelijkheid van het Centrum ten opzichte van cliënt is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar haar beste kunnen in te spannen om het met de cliënt overeengekomene uit te voeren. De cliënt is niet gerechtigd enige vergoeding te vorderen anders dan terzake van het niet nakomen van de bedoelde inspanningsverplichting, met dien verstande dat de tekortkoming het Centrum moet kunnen worden toegerekend. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste 25% van het te faktureren bedrag.

IV. Geschillen
8.
Eventuele geschillen tussen het Centrum en cliënt zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.