Mijn naam is Wim Kentie

Na twintig jaar als huisarts een solo praktijk te hebben gevoerd, ben ik in september 1992 te Schiedam gestart met het Centrum voor Biologische Geneeskunde. Ik voelde mij niet meer gelukkig met de manier waarop ik mijn vak als huisarts uitoefende. Er was te weinig tijd voor een patiënt beschikbaar om tot een goede diagnose te kunnen komen. En er werd geregeld een recept meegeven welke meestal alleen de symptomen onderdrukt. En dan spreken we van een “geneesmiddel”!.

Natuurlijk zijn er ook goede, onmisbare medicamenten. Denk aan antibiotica bij bacteriële infecties of chemo bij kwaadaardige aandoeningen. Dat deze middelen levensreddend kunnen zijn heb ik ook van zeer nabij kunnen meemaken.

Binnen ons Centrum kan ik zowel reguliere als ook complementaire zorg bieden. Door op deze manier de klacht te benaderen kan ik mensen beter helpen gezond te worden en te blijven. Dit vraagt van de patiënt meestal een aanpassing in leefstijl. Dat betekent vaak best een hele verandering

Ik was altijd al nieuwsgierig hoe bepaalde klachten en aandoeningen kunnen ontstaan, welke “voedingsbodem” daaraan ten grondslag ligt. Ik kon niet accepteren dat iemand in een verkeerde rij heeft gestaan en vervolgens een bepaalde ziekte of aandoening kreeg. Pech? Of is het je DNA? Dat was vaak niet duidelijk. Voor mij was dat te kort door te bocht. Eind jaren tachtig ben ik gestart met de zoektocht welke nog steeds niet is geëindigd. Er zijn steeds meer mensen [artsen, natuurkundigen, wetenschappers etc.] die ook op zoek zijn naar de oorsprong van ontregelingen in het menselijk lichaam.

De vraag kun je ook andersom stellen: hoe is het mogelijk dat ons lichaam welke bestaat uit globaal zo’n 1.000 miljard cellen [ meer cellen dan er ooit mensen op aarde hebben rond gelopen] zo coöperatief kan functioneren. Per seconde vinden er in iedere cel 50.000 tot 100.000 chemische reacties tegelijkertijd plaats. Wat stuurt al deze processen aan?

Prof. Albert Popp uit Duitsland en Prof. Roel van Wijk uit Nederland hebben veel fundamenteel onderzoek op dit gebied gedaan. Zij hebben aangetoond dat Biofotonen, zogenaamde lichtquanten, deze processen aansturen. Met de kennis uit de kwantumfysica zijn deze processen te verklaren. Hormonen en stoffen afgegeven door het zenuwstelsel spelen zeker een rol, maar deze stoffen alleen kunnen de aansturing van al deze processen niet verklaren.

Andere fundamentele vragen: hoe weet het lichaam wanneer een proces moet worden gestart, hoe lang het proces door moet gaan en wanneer het gestopt kan worden.
Met deze insteek zijn de principes van de Biofysische Geneeskunde en Bio-informatietherapie ontstaan.
Jaren heb ik aandacht besteed aan deze zaken. Hiervoor heb ik veel cursussen gevolgd, met name in Duitsland.
Het heeft er toe geleid dat ik medeoprichter ben van de Artsen Vereniging voor Biofysische Geneeskunde en Bio-Informatietherapie in de negentiger jaren. In die jaren heb ik ook een studie gemaakt van de Acupunctuur en de Natuurgeneeskunde. Ik werd lid van zowel de NAAV als de ABNG. De laatste vereniging is overgegaan in de AVIG, een fusie van de Natuurgeneeskunde, de Biofysische Geneeskunde en de VHAN, de Homeopathische Artsenvereniging.
In 2007 ontmoette ik op een congres Prof. Martin Pall, emeritus hoogleraar aan de State University van de Staat Washington. Hij had zojuist een boek geschreven: “Explaining Unexplained Illnesses”. Hierin legde hij uit wat er mis kan gaan in de energieverzorging van de cellen, de oorzaken, de gevolgen en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Kortom, hij gaf aandacht aan de functie van de Mitochondriën, de energiecentrales in onze cellen.
We leerden het allemaal op de Universiteit maar in de praktijk werd er verder niets mee gedaan.
Ik onderhoud intussen een persoonlijk vriendschappelijk contact met Prof. Pall.
Ik heb hem enkele malen naar Nederland laten komen voor het geven van lezingen.

Voorjaar 2017 heb ik als één van de eerste artsen in Nederland, een opleiding gevolgd bij het Institute for Functional Medicine in Londen. Deze Amerikaanse organisatie, Martin Pall heeft mij er op gewezen, heeft als belangrijkste doel te zoeken welke oorzaak of oorzaken ten grondslag liggen aan met name chronische aandoeningen. En is het niet zo dat we moeten werken aan de wortel van het kwaad? Intussen zijn er wereldwijd duizenden artsen die deze opleiding hebben gevolgd en zijn gaan werken volgens deze principes. Mijn overtuiging is dat met deze benadering grote besparingen in de gezondheidszorg te bereiken zijn, naast de verbetering van levenskwaliteit.

Al met al ben ik tot de essentiële vraag gekomen wat leven is:
Volgens Prof Douglas Wallace is leven een samenspel van de structuur, de anatomie, energie, de vitale levenskracht en de informatie die nodig is om de anatomie met de levensenergie te verbinden. We moeten deze drie componenten begrijpen en integreren in ons denk- en werkwijze. De laatste vijftig jaar heeft de medische wetenschap zich alleen beziggehouden met de anatomie en de genetische kenmerken die de verschillen kenmerken. Hoewel anatomische verschillen best belangrijk zijn, maar de belangrijkste verschillen tussen de mensen is niet anatomisch, maar energetisch. Er is tot op heden een heel gering deel van het biomedisch onderzoek gedaan naar de energetische variaties tussen de individuen en de invloed die die verschillen heeft op gezondheid en ziekte.
Is dit de reden dat vele aandoeningen zo onverklaarbaar zijn en vaak worden aangeduid als erg complex?

Elders op de website staat meer informatie over de principes van de Functionele Geneeskunde. Tevens zal ik in de toekomst geregeld nieuwe informatie posten.

Kunnen we met deze inzichten een halt toe roepen aan de kosten van de Gezondheidszorg die zo langzamerhand de pan uit rijzen? Ik hoop het van ganser harte.